alevilikte içki haram mıdır? içki ve alevilik

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more alevilikte içki haram mıdır? içki ve alevilik

Hacı Bektaş-ı Veli hazretleri Makalat isimli en önemli kitabında açıkça içki hakkında hükmü yazmıştır:

“bir kaba içki koy, ağızını sıkıca kapat ve denizin içine bırak. O kabın dışı kısmını günde on kez yıkasan kabın içindeki yine içkidir, pistir.

Yine bir kuyuya bir damla içki damlasa, o kuyunun suyunu bir defa çıkarıp başka yere dökseler, o suyun döküldüğü yerde ot bit se ve o otu koyun yese, takva ehlinin sözüne göre, o koyunun eti haramdır. Bunun haram olmasının sebebi nedir? İçinde şeytan fiili olmasındandır. Yüce allah şöyle buyurmuştur;

“ey iman edenler ! şarap kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pislikteir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.” – maide 5/90

Bir şeyin helal veya haram olması, Allah’ın emrine tabidir. Allah bir şeye “helal” derse helal, “haram” derse haram olur. Yani din bir imtihandır, insanlara yapılan bir tekliftir.

Cenab-ı Hak, cennete layık bir duruma getirmek için, insanları imtihana tabi tutuyor. Bu sebeple, bazı emir ve yasaklar koymuştur. Esas olan da bu emir ve yasaklara uymaktır.

Bu emir ve yasaklar ise her zaman hikmetlidir, insanlara faydası çoktur. Çünkü cenab-ı Hakk hakimdir, abes iş yapmaz. Günümüzde bilim, bu emir ve yasakların çoğunu ispatlamıştır.

Kur’an-ı Kerîm içkiyi yasaklamış ve haram olduğunu bildirmiştir: “Ey İman edenler! içki (hamr), kumar, dikili taşlar ve fal okları Şeytanın işlerinden bir pisliktir” (el-Mâide, 5/90). Ayette geçen hamr kelimesini fakihlerin çoğu aklı gideren bütün içkileri kapsamına aldığını söylemişlerdir.

İslâm’dan önce ve İslâm’ın ilk devirlerinde, câhiliye Arapları içki içer ve bunu hayatın bir parçası gibi görürlerdi. İslâm beş şeyin korunmasına büyük önem vermiştir. Bunlar: Akil, sağlık, mal, ırz ve dindir. İçki içen kimse bu beş unsuru da koruyamaz duruma düşer. Amerika’da içki aleyhtarlarının kurduğu bir teşkilat yeryüzünde ilk defa içkiyi kimin yasakladığını araştırır. İlk yasağın Hz. Muhammed tarafından ortaya konulduğu anlaşılınca O’nun hatırasına New York’ta “Muhammed Çeşmesi adını verdikleri bir âbide yaptırırlar (Yeşilay Dergisi, sy. 441, Ağustos 1970).

Kur’an-ı Kerîm’de içki yasağı tedrîc prensibine göre gelmiştir.

Mekke’de inen ilk ayette yasak hükmü yer almaz.

“Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapıyor güzel rızık ediniyorsunuz, bunda aklı eren bir kavim için elbet bir ibret vardır” (en-Nahl, 16/67).

Bundan sonra Hz. Ömer bir gün Resulullah (s.a.s)’a gelerek şöyle dedi: “Ya Resulullah! Şarap malı helâk edici ve aklı giderici olduğu malumunuzdur. Yüce Allah’tan, şarabın hükmünü bize açıklamasını iste. Hz. Peygamber; “Ey Allah’ım, şarap hakkında bize açıklayıcı beyanını bildir” diye dua edince şu ayet indi:

“Sana içkiyi ve kumarı sorarlar, de ki. “Onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı faydalar vardır. Ancak günahları faydalarından daha büyüktür” (el-Bakara, 2/219). Bu ayet inince, bazı sahabîler “büyük günah” diye içkiyi bırakmış bazıları ise “insanlara faydası da var” diyerek içmeye devam etmişlerdir.

Bir gün Abdurrahman b. Avf bir ziyafet vermiş, ashâb-ı kirâmdan bazıları da bu ziyafette hazır bulunmuştu. Yemekte içki de içmişlerdi. Akşam namazının vakti girince, içlerinden birisi imam olmuş ve namaz kıldırırken “kâfirûn” sûresini yanlış okumuştu. Bunun üzerine Hz. Ömer: “Ya Rabbi bize içki konusundaki beyanında ziyade yap” diye dua etmiş ve daha sonra şu ayet inmiştir: “Ey iman edenler, siz sarhoşken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın” (en-Nisa, 4/43). Bu surette içki yalnız namaz vakitlerinde olmak üzere yasaklanmıştır. Artık onu içenler yatsı namazından sonra içiyorlar, sarhoşlukları geçtikten sonra sabah namazını kılıyorlardı.

Yine bir gün Utbe b. Mâlik (r.a) bir evlenme ziyafeti vermişti. Sa’d b. Ebî Vakkas da oradaydı. Deve eti yediler, içki içtiler, sarhoş olunca da asalet iddiasına kalkıştılar. Sa’d bu konuda kavmini öven ve Ensar’ı hicveden bir şiir okudu. Ensar’dan birisi buna kızarak, sofradaki bir deve kemiği ile Sa’d’ı yaraladı. Sa’d da durumu Resulullah (s.a.s)’a şikâyette bulundu. Bunun üzerine bu konuda kesin içki yasağı bildiren ayetler indi:

“Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın amelinden bir murdardır. Bunlardan kaçınınız ki, felaha eresiniz. Şeytan içki ve kumarla aranıza kin ve düşmanlık sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazı kılmaktan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?” (el-Mâide, 5/90-91)

Hz. Peygamberin çeşitli hadisleri bu konuda uygulama esaslarını gösterir:

“Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken Tövbe etmeden ölürse âhirette kevser şarabını içemez” (Müslim, Eşribe, 73).

“Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır” (el-Askalânî, Bulûgu’l Merâm, Terc. A. Davudoğlu, lV, 61 vd.).

Hz. Peygamber’e ilaç için şarap yapmanın hükmü sorulunca; “Şüphesiz şarap deva (ilâç) değil aksine derttir” (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

“Ümmetimden bir takım kimseler, çeşitli adlar koyarak içki içeceklerdir” (el-Askalânî, a.g.e, IV, 61).

İçkinin yasak oluşu icma-ı ümmetle sâbittir. İslâm fakihleri bu konuda görüş birliği içindedirler. Hz. Ömer bu konudaki şüpheleri kaldırmak için, Allah elçisinin minberinden “aklı perdeleyen her şey içkidir” sözüyle özlü bir tarif yapmıştır. Buna göre insana aklını kaybettiren ve onu iyi ile kötüyü, hayırla şerri ayıramaz duruma getiren herşey içki sayılır. Sıvı veya katı olması sonucu değiştirmez. Afyon, eroin ve benzeri bütün uyuşturucular aynı niteliktedir. Çünkü bunları kullanan kişilerde aklın fonksiyonları değişir; uzağı yakın, yakını uzak görür; olağan şeylerden ayrılarak, olmayan ve olmayacak şeyleri hayal etmeye ve rüyalar denizinde yüzmeye başlar. Bazı uyuşturucular da vücûdu durgunlaştırır, sinirleri uyuşturur, ruhsal çöküntülere yol açar, ahlâkı düşürür, iradeyi zayıflatır ve ferdi topluma faydasız hâle getirir. İşte İslâm dini, fert ve toplum için faydalı olan şeyleri emrederken, zararlı olanları da yasaklamıştır. İslâm’ın yasakları tıb tarafından incelendiğinde, bunların fert ve toplum yararına olduğu görülür. Nitekim, içki ve domuz eti gibi yasaklar ilmin ve tıbbın süzgecinden geçirilmiş, nice maddî ve mânevi zararları uzmanlarca açıklanmıştır (bk. Yusuf el-Kardâvî, el-Helâl ve’l-Harâm fi’l-İslâm, Terc. Mustafa Varlı, Ankara 1970, s. 50-53, 75-88).

İslâm, içkinin içilmesini yasakladığı gibi, müslümanlar arasında ticaretini de yasaklamıştır. Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Peygamber (s.a.s) içki konusunda on kişiyi lanetlemiştir: Sıkan, kendisi için sıkılan, içen, taşıyan, kendisi için taşınan, içiren, satan, parasını yiyen, satın alan ve kendisi için satın alınan…” (Tirmizî, Büyû’, 59; İbn Mâce, Eşribe, 6).

Mâide suresindeki kesin içki yasağı bildiren ayet geldikten sonra Allah Resulu uygulama ile ilgili olmak üzere şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah içkiyi haram kılmıştır. Bu ayeti haber alıp da yanında içki bulunan kimse, ondan içmesin ve satmasın…” (Müslim, Müsâkât, 67; bk. Buhârı, Megâzî, 51; Büyû, 105, 112; Müslim, Büyû, 93; Fer’, 8; İbn Mâce, Ticârât, 11; Ahmed b. Hanbel, II, 213, 362, 512, III, 217, 324, 326, 340; İbn Kesîr, Muhtasaru Tefsîri İbn Kesîr, Beyrut (t.y), I, 544-547).

Günümüzde sarhoş olmayacak kadar içki içmenin helal olduğunu iddia eden kimselere Peygamberimiz şu hadisi ile cevap vermektedir. “Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır.”

Gelen Aramalar:

ARKADAŞINA SÖYLE
 • more alevilikte içki haram mıdır? içki ve alevilik

Diğer Yazılar:

Pir Sultan Abdal ibadet ve namaz hakkında ne diyor?
Neden kıble tek yönde? Dünya yuvarlak, her yönde olabilir?
Namaz şekilciliktir, önemli olan kalptir. Yani Hakk'a niyaz öyle şekille, şunla bunla olmaz?
Ailem "Ramazan bizim orucumuz değil" diyor. Ramazan orucu'nun sünnilerin olduğu doğrumu?
Dua İçin Dua
Besmele çekmenin faydası nedir?
alevilerde gündüz iş, gece ibadet diye birşey var mıdır? Yoksa gündüz de ibadet ederler mi?
Namazın vakitleri Kur'an'da belirtilmiş midir? Namaz kaç vakittir?

Benzer Yazilar

10 Comments

 1. mahir karaçam diyor ki:

  siz böyle doğrusunu yazmışsınız ama Alevilerin çoğunluğu böyle düşünmüyor.

  [Reply]

 2. bekir diyor ki:

  iii güzel yazmşsında ama aleviler öyle dşnmüyor ki ynimdaki biri serbes diyo dedeleri diyormuşki için ama tadinda bırakn böyle cahilet olurmu arkadaşlar

  [Reply]

 3. ALİM diyor ki:

  Arkadaşlar neden bir kaç kişiye bakıp tüm herkesin öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Önemli olan sunni , alevi , şii değil ben bir aleviyim içki haramdır. İçki içmem sunni arkadaşım içer bu durumda ne oluyor onun aileside gençsin iç bilmem ne önemli olan kalbi insanın alevi, sünni vs fark etmez her insan kendinde aramalı hataları doğruları bizim en büyük ön yargı.

  [Reply]

 4. Serdar diyor ki:

  burdaki fark içki içen insanın günah olduğunu bile bile içmesi.. ama maalesef alevi olarak kendini tabir eden kardeşlerimizde haramı helal yapma alışkanlığı var sıkıntı burda…

  [Reply]

 5. tom diyor ki:

  Allah kuranda benim yasalarımda hiç bir değişiklik bulamazsınız diyor! yani Hz. Adem’den bu yana mükemmel düzeni devam ediyor demektir. Ayetlerdeki içki konusuna bakarsak ve yapılan yorumlara göre insanların durumuna göre ayetler inmiş! biri yanlış okumuş bir ayet inmiş biri kavga etmiş bir ayet inmiş, açıkcası bu pek inandırıcı değil. Ayetlerdeki hamr kökünden türemiş olan kelimeleri sadece şarapla sınırlamaz ve sarhoşluk hali diye yorumlarsak , hem alkolün veya uyuşturucu maddelerin aşırı kullanıldığında vücuda verdiği zararlardan kendimizi korumuş, hemde kendimizi gereksiz yere sınırlamamış doğru hareket etmiş oluruz bence. Aynı kuranda cennette şarap ırmakları olduğunu bildiriyor bize Allah ve incilde açın okuyun içmek değil sarhoşluk istenilmeyen bir durumdur. inanmayan açıp okuyabilir. Tabiki inanç kişi ile Allah arasındadır kimse karışamaz.Ama herşeyi yaratan Allah iken nasıl oluyorda bir çekirdek zerresini bile yaratmaktan aciz şeytan böyle bir iş yapabiliyor. Şarap üzümden kendi kendine oluşan bir içkidir mesela , nasıl şeytan işi olduğunu hala aklım almıyor.

  [Reply]

 6. lupa diyor ki:

  Alim arkadaşımızın dediklerine katılıyorum.

  [Reply]

 7. tom diyor ki:

  arkadaşlar yukarıdaki yorumuna şunu ekliyor ve noktayı koyuyorum. Yasaklayanın bir bildiği varmış. Bu içkiden kimseye hayır gelmez.

  [Reply]

 8. cevahir lacin diyor ki:

  bugune kadar icki icip bundan kendisi , ailesi , yakinlari , mahallesi ve cevresi adina bir yarar gormus olan varsa veya icki kullanmak suretiyle birinin olumlu bir sonuca ulastigini duyan varsa buraya yazsin.

  [Reply]

 9. muhammed ali diyor ki:

  İçkinin Alevi’ye göre helal, Sünni’ye göre haram;
  ya da Sünni’ye göre helal, Alevi’ye göre haram olma gibi bir şey söz konusu olur mu Allah aşkına?

  Kitap bir değil mi? Hacı Bektaş ne güzel yorumlamış…

  Allah’ın yasakladığı bir şey üzerinden kimse ahkam kesemez bence… O’nun karşısında ahkam kesecek kim vardır?

  [Reply]

 10. Orhan Çelik diyor ki:

  İçki benim, günahı benim, ben doldurur ben içerim kime ne..

  “iii güzel yazmşsında ama aleviler öyle dşnmüyor ki ynimdaki biri serbes diyo dedeleri diyormuşki için ama tadinda bırakn böyle cahilet olurmu arkadaşlar” diyen bekir arkadaşım senin cahilet yazman cehalet değilde benim içki içmem mi cehalet. Ben doldurur ben içerim kime ne..

  Ben bu kadar içkiyle sizin kafanızı yaşayamıyorum ama o yonden takdir ediyorum.

  [Reply]

Leave a Comment

Daha fazla İslam
Alevilikte aya bakıp dua etmek var mıdır?

Aya bakıp dua etmek yoktur ama bazı vakitlerde dua kabule yakındır. Bu vakitlerde cenab-ı Hakk'ın rahmeti umumi bir şekilde tecelli...

Kapat