alevi duaları / dar duası 1

Bismillahirrahmanirrahim

Hak Teâlâ varlıkları yoktan var eden, ölmüş olanları yeniden canlandıran ve günahları affeden kudretli bir Padişah’tır. Dertlere derman, hastalara şifa veren Allah bütün günahlarımızı affetsin. Bugün ve bu saat içersinde hastalara sıhhat ve şifalar versin. Allah, Allah. Bundan sonra gönlü ve kendisi temiz mü’min ve Müslüman kardeşlerimiz dâra dursunlar. Eğer [onlara] zulmeden veya yola taş atan bir zalim varsa, Hak Teâlâ Hazretlerinin o zalimin [kalbine] ilham ve insaf duygusu yerleştirmesi için minnet duygusuyla dua etsinler. Eğer kalbine insaf duygusu yerleşmezse, en kısa zamanda onun belâsını versin. İki gözü kör olsun. Ayakları ve elleri tutmaz olsun. Hak Teâlâ ve Allah dostları onun düşmanı olsun. Daha sonra dâr çekerek, Hak Teâlâ’dan Hakk’a yürüyen bu kimsenin günâhlarını affetmesini dilesinler. Bunu yaparken şöyle şöyle desinler: “[Her şeye] Allah’ın adıyla [başlarım.] [Şeytanın ve kötülerin kötülüğünden] Allah’a sığınırım. Allah’tan geldim ve yine Allah’a döneceğim. Ey kurtuluş kapılarını açan Allah’ım! Ey alemlerin Rabbi! Ey merhametlilerin en merhametlisi! [Duaları kabul ettiğin] istek kapılarını aç!sen duâlarımızı kabul eyle! İstek kapılarını açık tut!” Sonra şunu söylesinler: “Ey âlemlerin Rabbi! Dünya ve âhiretin Efendisi Muhammed Mustafâ’nın –Allah O’nun şânını yüceltsin ve selâm üzerine olsun- ve mertlerin şâhı Aliyyü’l-Murtazâ’nın Senin katındaki hatırları için işimizi kolaylaştır.” “Ellezî haleka’s-semâvâti ve’l-arda vemâ beynehümâ fî sitteti eyyâmin sümme’s-tevâ ale’l-arşi’r-rahmân.” “Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde (evrede) yaratan, sonra da Arş’a (kudret ve hakimiyet tahtı, sınırsız kudret makamına) kurulan gökyüzüne hükmeden Rahmân’dır…” Hak Teâlâ Hazretleri bu okunan ve iyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren ulu ve yüce Kur’ân’ın şerefi, büyüklüğü, asâleti ve fazîleti hatırı için, Hakk’a yürüyen (ölen) bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eylesin. Çekeceği cezâsı varsa affeylesin. Bütün günâhlarını bağışlasın. Eğer Allah’ın merhamet ve bağışlamasını hak etmişse, Hak Teâlâ merhamet ve bağışını günden güne artırsın. Diyelim: Allah, Allah.

Ey Allah’ım! Yedi kat yeryüzünü ve yedi kat gökyüzünü, Arş’ı ve kürsîyi, takdir ettiğin şeylerin yazılı bulunduğu mânevî levhayı ve yazıyı yazan kalemi, on sekiz bin âlemde bulunan insan, cin, şeytan ve perileri, yeryüzünde yaşayan insan ve hayvanları, havada uçan kuşları, denizlerde yüzen balıkları, böcekleri ve bütün varlıkları Sen yarattın. Senin bin bir ismin vardır. Ey âlemlerin Rabbi ve merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ım! İsimlerinin hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eyle. Çekeceği cezâsı varsa affeyle. Bütün günâhlarını bağışla. Eğer Senin merhamet ve bağışlamanı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artır. Diyelim: Allah, Allah.

Ey Rabb’im! Senin Tanrılığın, birliğini varlığın, yardımın, cömertliğin, nimetlerin, bağışlayıcılığın, öncesizliğin, her şeye hükmediciliğin, büyüklüğün, iyiliğin hakkı ve hatırı için, Hakk’a yürüyen bu kimsenin kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Kabirde meleklerin sorularına kolay cevap vermeyi nasip eyle. Çekeceği cezası varsa affeyle. Bütün günahlarını bağışla. Eğer Senin merhamet ve bağışlamanı hak etmişse, merhamet ve bağışını günden güne artır. Diyelim: Allah, Allah.

Administrator Hakkında